Polityka prywatności Sklepu Internetowego Magiazakupów.com

1.Postanowienia ogólneNiniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter wyłącznie informacyjny, tzn. nie generuje obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma działająca pod nazwą: DREAMROOTS Wiktor Dębski z siedzibą w 38-220 Dębowiec 748, będąca właścicielem marki MAGIA ZAKUPÓW, zwanadalej „Administratorem”.

Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem:

a)zawieraniaumów z Administratorem-w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatnościniepodaniedanych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

b)obowiązków ustawowychAdministratora–tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi

Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.Administrator jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a)przetwarzane zgodnie z prawem;

b)merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

c)przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niżjest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz

d)przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

2.Podstawy przetwarzania danychAdministrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a)osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b)przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c)przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

d)przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

3.Cel, podstawa, okres izakres przetwarzania danych w Sklepie Internetowym

Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta w Sklepie Internetowym.

Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach:

a)Wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem ww. umów (tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adresdostawy –w tym: ulica, numer domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj;adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby o ile jest inny od adresu dostawy) przechowuje się przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązanialub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,

b)Ustalenia dochodzenia lub ochrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub podnoszone do Administratora –dane w zakresie maksymalnym jak wyżej oraz w przypadku Klientów nie będących konsumentami także firma, NIP przechowuje się przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalnościgospodarczej.

c)Marketingowych–imię i adres poczty elektronicznej przechowuje się do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą,

d)Marketingu bezpośredniego–adres poczty elektronicznej przechowuje się przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niżprzez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej;

4.Odbiorcy danych w sklepie internetowym

Dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży oraz dlaprawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych.

Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a)przewoźnikom/spedytorom/brokeromkurierskim–dot.Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską;

b)podmiotomobsługującympłatnościelektronicznelubkartypłatnicze–dot.Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą;

c)dostawcomusługzaopatrującychAdministratorawrozwiązaniatechniczne,informatyczneorazorganizacyjne,umożliwiająceAdministratorowiprowadzeniedziałalnościgospodarczej,wtymSklepuInternetowegoiświadczonychzajegopośrednictwemUsługElektronicznych;

d)dostawcomusług marketingowych i elektronicznych, serwisom społecznościowym zapewniającym usługi marketingowe i promocyjne;

e)dostawcomusługksięgowych,prawnychidoradczychzapewniającyAdministratorowiwsparcieksięgowe,prawnelubdoradcze.

5.Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia -osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także ma prawodo przenoszenia swoich danych.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie –osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody, maprawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego jużdokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowychw sposób i w trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu -osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw –z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją–wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania.

Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego -jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania.

6.Cookies w Sklepie Internetowym

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

c)identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że sązalogowani;

d)zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

e)zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

f)dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystaniaze stron Sklepu Internetowego;

g)prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

h)profilowania.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy.

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposóbzanonimizowany(uniemożliwiają identyfikację osoby),do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy.

7.Zabezpieczenia

Strona Sklepu Internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

8.Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które posiadają własne polityki prywatności.