Regulamin Konkursu Festiwal w T-shircie

 

REGULAMIN KONKURSU „FESTIWAL W T-SHIRCIE”

 

§ 1 WARUNKI OGÓLNE

 

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady konkursu pod nazwą „FESTIWAL W T-SHIRCIE” (dalej: „Konkurs”).

 

 1. Konkurs trwa od dnia 06.05.2018 roku do dnia 19.05.2018 roku.

   

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników.

   

 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27.05.2018 roku.

   

 4. Organizatorem Konkursu jest sklep internetowy www.magiazakupow.com działający w ramach Dreamroots Wiktor Dębski z siedzibą w Dębowcu 496, 38-220 Dębowiec o numerze NIP 6852254013 (dalej: „Organizator”).

   

 5. Celem Konkursu jest wyłonienie osób, które uprawnione będą do odbioru nagród wymienionych
  w § 5.

   

 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 471) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

   

 7. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.

   

 8. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

   

 9. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

   

 10. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.

   

 11. Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem serwisu Instagram.com

   

 12. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Instagram.com

   

 13. W trakcie trwania Konkursu treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej organizatora oraz na jego profilu fb.com/magiazakupow.com

   

 14. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§2 UCZESTNICY KONKURSU

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, spowoduje nieważność zgłoszenia.

2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa w ust. 3-7 niniejszego paragrafu oraz w §3 i §4.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postanowienia niniejszego Regulaminu, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych działają za zgodą przedstawiciela ustawowego np. rodzica, opiekuna lub kuratora. Osoby małoletnie muszą wraz ze zgłoszeniem przedłożyć zezwolenie przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie i przesłać zgodę na udział w Konkursie na adres konkurs@magiazakupow.com.

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia i organizacji Konkursu.

6. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które posiadają aktywny, osobisty, publiczny profil w serwisie Instagram, założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez serwis Instagram oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi serwisu Instagram.

7. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które wykonały Zadanie Konkursowe opisane w §4.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a. podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania Konkursu;

b. podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;

c. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.

 

 

§3 ZGŁOSZENIA KONKURSOWE

 1. 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

  2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem Zgłoszenia Konkursowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 666 ze zm.), oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia Konkursowego.

  3. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w serwisie Instagram w postaci wpisu na osi czasu w dniu 06.05.2018 r. Wpis będzie zawierał dokładny opis zadania konkursowego, czas trwania konkursu, nagrody przewidziane dla laureatów Konkursu oraz link do Regulaminu Konkursu.

  4. W Konkursie biorą udział tylko te Zgłoszenia Konkursowe, które będą spełniać warunki przedstawione w §4. Zgłoszenia w innej formie, np. w linku, prywatnej wiadomości itp. nie będą brały udziału w Konkursie.

  4. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, zastrzeżonych znaków towarowych podmiotów trzecich, produktów konkurencyjnych, ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego, a ponadto powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika lub Uczestnikowi powinny przysługiwać prawa autorskie do tego zgłoszenia w zakresie umożliwiającym udział w Konkursie oraz dysponowania nimi.

  5. Organizator zastrzega sobie prawo pominięcia zgłoszenia konkursowego niespełniającego lub naruszającego postanowienia Regulaminu. W uzasadnionych wypadkach Organizator ma prawo zgłoszenia postu, jako niezgodnego ze Standardami społeczności Instagram.

  6. Zakup produktu Magii Zakupów nie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

  7. Przez cały okres trwania Konkursu Uczestnik może wielokrotnie dodawać swoje zgłoszenia w Konkursie, ale może wygrać tylko jedną nagrodę.

  8. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie, w przypadku zwycięstwa, imienia i nazwiska lub nazwy profilu Uczestnika w serwisie Facebook www.facebook.com/magiazakupow oraz www.instagram.com/magiazakupow

  9. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, sponsorowany, wspierany ani stowarzyszony z serwisem Instagram.com ani Facebook.com. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez użytkowników w czasie trwania Konkursu, są przekazywane Organizatorowi Konkursu, a nie serwisowi Facebook.

  10. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z regulaminem Instagram lub niniejszym Regulaminem, Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz do pominięcia Uczestnika w procesie przyznania nagród.

 1.  

§ 4 ZGŁOSZENIA KONKURSOWE

1. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik winien wykonać następujące zadanie:

 

a) Udostępnić grafikę konkursową opublikowaną 06.05.2018 pod adresem instagram.com/magiazakupow na swoim profilu Instagram.

b) Polubić profil @magiazakupow i @blondbrunettespl w serwisie Instagram.com

c) Opublikować w okresie od 06.05.2018 do 19.05.2018 na swoim aktywnym, osobistym, publicznym profilu w serwisie Instagram.com zdjęcie, którego motywem przewodnim będzie bawełniany t-shirt i które będzie spełniało następujące wymogi:

- będzie opisane hashtagiem #festiwalwtshircie

- na zdjęciu będzie oznaczony profil @magiazakupow i @blondbrunettespl

- t-shirt nie będzie zawierał widocznego logotypu producenta ani charakterystycznej dla konkretnej marki grafiki


 

2. Każde zgłoszenie powinno być oryginalnym dziełem Uczestnika, nie naruszającym praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych.

 

§ 5 NAGRODY

 

 1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

   

  a) 1x Nagroda Główna: Karnet na dowolny festiwal muzyczny odbywający się w 2018 roku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Organizator pokrywa koszt zakupu karnetu. Dodatkowo zdobywca nagrody otrzymuje dowolną wybraną z asortymentu www.magiazakupow.com bluzę i t-shirt.

   

  b) 1x II Nagroda: Aparat Fuji Instax Mini 9 wraz z zestawem wkładów. Dodatkowo zdobywca nagrody otrzymuje dowolną wybraną z asortymentu www.magiazakupow.com bluzę i t-shirt.

   

  c) 1x III Nagroda: Słuchawki bezprzewodowe JBL T450BT. Dodatkowo zdobywca nagrody otrzymuje dowolną wybraną z asortymentu www.magiazakupow.com bluzę i t-shirt.

   

  d) 10x Wyróżnienie: T-shirt z asortymentu www.magiazakupow.com

   

 2. Wartość Nagrody Głównej wynosi maksymalnie 660 zł

  Wartość II Nagrody wynosi maksymalnie 450 zł

  Wartość III Nagrody wynosi maksymalnie 250 zł

  Wartość jednej nagrody wyróżnienia wynosi maksymalnie 50 zł

   

 3. Nagrody nie podlegają wymianie, ani zamianie na równowartość pieniężną.

   

 4. Jeżeli wartość nagrody powoduje powstanie obowiązku podatkowego, do nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie odpowiadającej 11,11% wartości danej nagrody. Kwota ta nie zostanie jednak wypłacona Zwycięzcy, ale zostanie odprowadzona przez Organizatora na poczet podatku dochodowego od wartości Nagród (na podstawie art.30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

 

$6 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, która składa się z trzech przedstawicieli Organizatora.

   

 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wyłonienie Uczestników, których zgłoszenie konkursowe zostanie uznane za najciekawsze, najbardziej estetyczne lub najbardziej kreatywne ze wszystkich nadesłanych i wskazanie zwycięzców Nagrody Głównej i pozostałych.

   

 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilu Organizatora w serwisach Instagram.com i facebook.com

   

 4. Zwycięzca Nagrody jest zobowiązany do skontaktowania się w ciągu 3 dni od dnia wskazania go jako Zwycięzcę (w postaci oznaczenia jego profilu na Instagramie w poście z rozwiązaniem konkursu) za pośrednictwem poczty elektronicznej konkurs@magiazakupow.com i podania swoich danych adresowych i nr telefonu celem przekazania Nagrody.

   

 5. Niedotrzymanie tego terminu, podanie nieprawidłowych danych oraz inne uchybienia powodujące niemożność dostarczenia Nagrody, skutkują utratą prawa do Nagrody, bez prawa do odszkodowania i roszczeń o jej wydanie. W takim przypadku Nagroda przypada kolejnemu Uczestnikowi Konkursu, wskazanemu przez Komisję Konkursową.

   

 6. Doręczenie Nagród następuje na koszt Organizatora Konkursu.

 

 

 

§ 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród, rozpatrzenia reklamacji oraz dokonania rozliczeń podatkowych w przypadku Zwycięzców.

 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 3. Uczestnicy poprzez fakt przesłania Zadania Konkursowego w sposób określony w Regulaminie wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych (imię i nazwisko, user id) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922; z poźń. zm.). Od osób, które wygrają Nagrody w Konkursie będą zbierane następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

 4. Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie zebranych danych na potrzeby Konkursu, a Zwycięzcy Konkursu dodatkowo na cele wydania Nagród, w tym odprowadzenia ewentualnego należnego podatku.

 5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

 6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z poźń zm.).


 

§ 8 WIZERUNEK

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie swoich zadań konkursowych w mediach społecznościowych Magii Zakupów oraz, jeśli na zdjęciu biorącym udział w konkursie będzie utrwalony ich wizerunek, to wyrażają również zgodę na wykorzystywanie go na potrzeby promocji Konkursu, jak i w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych.

 2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo, ani terytorialnie.

   

§ 9 OGRANICZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

  a) ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych lub błędów aplikacji Instagram.com, które mogłyby mieć wpływ na wzięcie udziału w Konkursie,

  b) brak możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu spowodowany problemami technicznymi związanymi z działaniem dostawców usług telekomunikacyjnych lub internetowych albo wynikłych z podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych,

  c) naruszenie przez Uczestnika praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

   

§ 10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Konkursem należy kierować do Organizatora na adres poczty elektronicznej: konkurs@magiazakupow.com

 2. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 10 czerwca 2018 r.

 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej osoby zgłaszającej reklamację, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczeń.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazana zostanie na adres poczty elektronicznej osoby zgłaszającej reklamację.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.

 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z poźń zm.), ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 666 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.).

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Konkursu.

Newsletter

Zapisz się i odbierz 20 zł rabatu na zakupy w naszym sklepie

Kod rabatowy dotyczy zamówień powyżej 220 zł.